Tuesday, June 2, 2009

Kisaku in SM!

Gyoza

Yaki Shittake

Kamo Shio (Grilled Duck)

Zaru Soba w/ Shrimp Tempura

Saba Shio

Ume Shiso Cucumber

No comments: